Zviedru valodas kursi bezmaksas online dating Free sex hookups no membership needed

punktā minētā apspriešanās ir obligāta, ja: pieteikums AEO statusam ir iesniegts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 12. punktu muitas dienestam vietā, kur tiek turēta vai ir pieejama pieteikuma iesniedzēja galvenā uzskaite muitas vajadzībām; pieteikums AEO statusam ir iesniegts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 27. punkta pirmās daļas otrajā teikumā noteiktā termiņa, muitas dienesti pabeidz apspriešanās procesu 80 dienu laikā no dienas, kad muitas dienests, kurš ir kompetents pieņemt lēmumu, paziņo vajadzīgos nosacījumus un kritērijus, kas muitas dienestam, ar kuru pieprasīta apspriede, ir jāpārbauda. Ja citas dalībvalsts muitas dienesta rīcībā ir informācija, kas ir būtiska AEO statusa piešķiršanai, tā minēto informāciju dara zināmu muitas dienestam, kura kompetencē ir pieņemt lēmumu, 30 dienu laikā, sākot no dienas, kad šīs regulas 30. AEO atļaujas atcelšana neietekmē labvēlīgus lēmumus, kas ir pieņemti attiecībā uz to pašu personu, izņemot gadījumus, kad AEO statuss bija minēto labvēlīgo lēmumu nosacījums vai lēmumu pamatā bija kāds Kodeksa 39. panta d) punktā noteikto nosacījumu nepildīšanu ir piemērojams Kodeksa 28. pants, AEOC atļauju atceļ, bet AEOS atļauja paliek spēkā. 185/2010 prasībām, kompetentais muitas dienests nekavējoties dara pieejamu attiecīgajai valsts iestādei, kas atbild par civilās aviācijas drošību, šādu tā rīcībā esošu informācijas minimumu saistībā ar AEO statusu: informāciju par to, vai konkrēto objektu ir apmeklējuši muitas dienesti, pēdējā apmeklējuma datumu un vai apmeklējums notika saistībā ar atļauju izsniegšanas procesu, atkārtotu novērtēšanu vai pārraudzību; Valsts muitas dienesti, vienojoties ar attiecīgo valsts iestādi, kas atbild par civilās aviācijas drošību, izstrādā detalizētus nosacījumus kārtībai, kādā notiek tās informācijas apmaiņa, kura neietilpst šīs regulas 30. Valsts iestādes, kas atbild par civilās aviācijas drošību, rīkojoties ar attiecīgo informāciju, izmanto to tikai nolūkos, kas saistīti ar attiecīgo pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju programmām, un īsteno pienācīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu šīs informācijas drošību. Dalībvalstu muitas dienestu un Komisijas saziņas nolūkos ar risku saistītas informācijas apmaiņai un glabāšanai izmanto elektronisku sistēmu, kas šiem nolūkiem izveidota saskaņā ar Kodeksa 16. Papildu muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro rokas bagāžai, var īstenot Savienības ielidošanas lidostā, kurā gaisakuģis ierodas pēc iekšējā lidojuma Savienībā, vienīgi izņēmuma gadījumos, kad tāda kontrole un formalitātes izrādās vajadzīgas pēc reģistrētās bagāžas kontroles. Izņēmuma gadījumos papildu muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro rokas bagāžai, var īstenot iekšējā lidojuma Savienībā izlidošanas lidostā, kad tāda kontrole un formalitātes izrādās vajadzīgas pēc reģistrētās bagāžas kontroles. Reģistrētai bagāžai, ko reģistrē kādā Savienības lidostā, attiecīgajā lidostā piestiprina birku. pants Starptautisko Savienības lidostu saraksts Attiecībā uz tādu personu bagāžu, kuras atrodas uz atpūtas kuģa, muitas kontroli un formalitātes īsteno visās Savienības piestāšanas ostās neatkarīgi no atpūtas kuģa izcelsmes vai galamērķa. Izmantojamais maiņas kurss ir pēdējais kurss, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka pirms mēneša priekšpēdējās dienas un to piemēro visu nākamo mēnesi. pantā, pārvalda hronoloģiskā secībā saskaņā ar datumiem, kuros pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā. Katra tarifu kvota ir norādīta Savienības tiesību aktos ar kārtas numuru, kas atvieglo tās pārvaldību. Šīs iedaļas nolūkos deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā, ko muitas dienesti pieņem 1., 2. Muitas iestādes nekavējoties atgriež šīs regulas 54. panta nolūkā tarifu kvotu uzskata par kritisku, tiklīdz ir izmantoti 90 % no tarifu kvotas pilna apjoma. ) uzskata par kritisku, tiklīdz ir izmantoti 90 % no pilna apjoma neatkarīgi no tā, vai iepriekšējos divos gados ir tikušas atvērtas līdzvērtīgas tarifu kvotas. pants Elektroniskā sistēma saistībā ar tarifu kvotu pārvaldību informācijas apmaiņa starp muitas dienestiem un Komisiju saistībā ar pieprasījumiem atļaut izmantot tarifu kvotas un tarifu kvotu atgriešanām un saistībā ar tarifu kvotu statusu un šādas informācijas glabāšana; 1. pantā, vai veicot ierakstu deklarētāja reģistrā, kā minēts Kodeksa 182. Muitas dienesti nekavējoties ievada datus elektroniskajā sistēmā, kas minēta šīs regulas 56. pantam, vai par abiem iepriekšminētajiem jautājumiem. ▼B Šiem nolūkiem muitas dienesti atgriež izcelsmes sertifikātu vai tā kopiju šīs regulas 58. Muitas dienesti vajadzības gadījumā sniedz pēcmuitošanas pārbaudes pamatojumus un sniedz visu to rīcībā esošu informāciju, kas liecina, ka izcelsmes sertifikātā iekļautā informācija ir neprecīza vai ka izcelsmes sertifikāts nav autentisks. punktu atbilde nav saņemta, muitas dienesti attiecībā uz konkrētajiem produktiem atsakās izmantot īpašu nepreferenciālās ievešanas režīmu. Ja piegādātājs nodrošina eksportētājam vai tirgotājam informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu preču izcelsmes statusu, lai piemērotu noteikumus, ar kuriem reglamentē preferenciālo tirdzniecību starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām (preferenciālās izcelsmes statuss), piegādātājs minēto informāciju iekļauj piegādātāja deklarācijā. Minēto deklarāciju piegādātājs iekļauj komercrēķinā, kas attiecas uz šo sūtījumu, pavadzīmē vai citā komercdokumentā, kurā attiecīgās preces aprakstītas pietiekami sīki, lai tās varētu identificēt. Piegādātājs var iesniegt deklarāciju katrā laikā, pat pēc preču piegādes. Ilgtermiņa piegādātāja deklarācijas derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus no dienas, kad tā ir sagatavota. Ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju var sagatavot ar atpakaļejošu spēku par precēm, kas piegādātas pirms attiecīgās deklarācijas sagatavošanas. Attiecībā uz produktiem, kas apstrādāti vai pārstrādāti Eiropas Savienībā, neiegūstot preferenciālu izcelsmes statusu, piegādātāja deklarāciju sagatavo, kā noteikts 22-17. Taču ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju attiecībā uz minētajiem produktiem sagatavo, kā noteikts 22-18. Taču, ja piegādātāja deklarāciju un rēķinu sagatavo elektroniski, tos var elektroniski autentificēt, vai piegādātājs var sniegt eksportētājam vai tirgotājam rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru piegādātāja deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to būtu parakstījis ar roku. pielikumā pievienoto veidlapu saskaņā ar tajā noteiktajām tehniskajām specifikācijām. punkta nolūkos eksporta dalībvalsts muitas dienesti nosūta tās dalībvalsts muitas dienestiem, kurā piegādātāja deklarācija sastādīta, visu pieejamo informāciju un dokumentus un pamato savu pieprasījumu. 471/2009 ( Cita veida vienreizējais galvojums, kas nodrošina līdzvērtīgu garantiju, ka muitas parādam atbilstīgā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa un citi maksājumi tiks samaksāti (Kodeksa 92. punkta c) apakšpunkts) ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. (Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… Tāda labvēlīga lēmuma atcelšana vai grozīšana, kas pieņemts attiecībā uz atļaujas turētāju, automātiski neietekmē šai personai izsniegto AEO atļauju. Ja viena persona ir gan AEOC, gan AEOS atļaujas turētāja un sakarā ar Kodeksa 39. Ja bagāžu, ko ieved Savienības lidostā ar gaisakuģi, kurš ieradies no lidostas ārpus Savienības, minētajā Savienības lidostā pārvieto citā gaisakuģī, kurš turpina ceļu iekšējā lidojumā Savienībā, piemēro 2. Muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro reģistrētajai bagāžai, izņēmuma gadījumos un papildus pirmajā daļā minētajai kontrolei un formalitātēm, īsteno pirmajā starptautiskajā Savienības lidostā, gadījumos, kad tāda kontrole un formalitātes izrādās vajadzīgas pēc rokas bagāžas kontroles. Muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro rokas bagāžai, īsteno pirmajā starptautiskajā Savienības lidostā. Ja bagāžu, kas Savienības lidostā ir iekrauta gaisakuģī, kurš turpina ceļu iekšējā lidojumā Savienībā, citā Savienības lidostā pārvieto citā gaisakuģī, kura galamērķis ir lidosta ārpus Savienības, piemēro 2. Muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro reģistrētajai bagāžai, izņēmuma gadījumos un papildus pirmajā daļā minētajai kontrolei un formalitātēm, īsteno pēdējā starptautiskajā Savienības lidostā, gadījumos, kad tādas pārbaudes izrādās vajadzīgas pēc rokas bagāžas kontroles. Muitas kontroli un formalitātes, ko piemēro rokas bagāžai, īsteno pēdējā starptautiskajā Savienības lidostā. ielidojot starptautiskā Savienības lidostā, kurā veicama muitas kontrole, veic atbilstīgus pasākumus, lai neļautu pārvietot reģistrētajā bagāžā esošās preces pirms attiecībā uz šo bagāžu ir īstenota minētā kontrole; izlidojot no starptautiskas Savienības lidostas, kurā veicama muitas kontrole, veic atbilstīgus pasākumus, lai neļautu pārvietot reģistrētajā bagāžā esošās preces pēc tam, kad attiecībā uz šo bagāžu ir īstenota minētā kontrole. punkta b) apakšpunktu, euro vērtību nosaka reizi mēnesī. Ja sakarā ar kādu no iemesliem, kas minēti Kodeksa 53. punktā, ir jāveic valūtas konvertācija, piemēro Eiropas Centrālās bankas oktobra pirmajā darbdienā noteikto euro vērtību valstu valūtās; to piemēro no nākamā gada 1. Dalībvalstis konvertēšanas rezultātā iegūto summu drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju līdz tuvākajam decimālskaitlim. Tarifu kvotas, kas atvērtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kuri attiecas uz pārvaldības metodi šajā pantā un šīs regulas 50.–54. Piešķirot tarifu kvotu, Komisija ņem vērā visus neatbildētos pieprasījumus atļaut izmantot tarifu kvotas, pamatojoties uz muitas deklarācijām, kuras pieņemtas līdz pirmspēdējai darba dienai, skaitot no piešķiršanas dienas, un kuras muitas iestādes ir nosūtījušas šīs regulas 54. darbdienā pēc tās dienas, kad tika publicēts Savienības akts, ar ko atver šo tarifu kvotu. pants ▼C2 Pieprasījumu atcelšana un neizmantoto piešķirto daudzumu atbilstoši tarifu kvotām atgriešana ▼B 1. punkta, tarifu kvotu uzskata par kritisku no tās atvēršanas dienas šādos gadījumos: iepriekšējos divos gados atvērtā līdzvērtīgā tarifu kvota ir bijusi izmantota tās kvotas perioda trešā mēneša pēdējā dienā vai līdz minētajai dienai vai tai ir bijis lielāks sākotnējais apjoms nekā attiecīgajai tarifu kvotai. Ja precēm piemēro muitas procedūru, pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, kā minēts Kodeksa 166. pantu, atļaujas turētājs vismaz reizi mēnesī nosūta muitas dienestiem datus, ko pieprasa Komisija, vai muitas dienesti apkopo datus no deklarētāja sistēmas. pantā, saskaņā ar šo pantu veic pēc muitas deklarācijas pieņemšanas (pēcmuitošanas pārbaude). Ja muitas dienestiem ir pamatotas šaubas par izcelsmes sertifikāta autentiskumu vai tajā iekļautās informācijas pareizumu un ja tie izlases veidā veic pēcmuitošanas pārbaudes, tie pieprasa, lai šīs regulas 58. punkta b) apakšpunktā minētā iestāde pārliecinās, ka izcelsmes sertifikāts ir autentisks vai deklarētā izcelsme ir noteikta pareizi un atbilstoši Kodeksa 60. Ja deklarācijai ir pievienots rēķins, tad tā oriģinālu vai kopiju pievieno atpakaļ atdotajam sertifikātam. Ja sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas saskaņā ar 2. Ja piegādātājs eksportētājam vai tirgotājam regulāri piegādā preču sūtījumus, un ir sagaidāms, ka visu šo sūtījumu preču izcelsmes statuss ir vienāds, piegādātājs var sniegt vienu piegādātāja deklarāciju, kas aptver secīgus šo preču sūtījumus (ilgtermiņa piegādātāja deklarācija). Uz piegādātāja deklarācijas jābūt piegādātāja pašrocīgam parakstam. Muitas dienesti var pieprasīt eksportētājam vai tirgotājam, lai tas no piegādātāja iegūst INF 4 informācijas dokumentu, kas apliecina piegādātāja deklarācijas autentiskumu un pareizību. Piegādātājam iesniedzot pieteikumu, INF 4 informācijas dokumentu izsniedz tās dalībvalsts muitas dienesti, kurā sagatavota piegādātāja deklarācija, izmantojot 22-02. punkta nolūkos tās dalībvalsts muitas dienesti, kurā piegādātāja deklarācija sastādīta, var pieprasīt pierādījumus no piegādātāja vai veikt atbilstošas minētās deklarācijas pārbaudes. Muitas dienesti, kas pieprasa pārbaudes veikšanu, iespējami drīz tiek informēti par šīs pārbaudes rezultātiem, izmantojot INF 4 informācijas dokumentu. Ja 150 dienu laikā no pārbaudes pieprasījuma atbilde nav saņemta vai ja atbildē iekļautā informācija nav pietiekama, lai noteiktu attiecīgo preču izcelsmi, eksporta valsts muitas dienesti izcelsmes apliecinājumu, kas noteikts, pamatojoties uz piegādātāja deklarāciju, atzīst par nederīgu 67. Ja Savienībai ir preferenču nolīgums ar trešo valsti, kurā noteikts, ka izcelsmes apliecinājums tiek izsniegts rēķindeklarācijas vai izcelsmes deklarācijas veidā, ko sagatavo atzīts eksportētājs, eksportētāji, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā, var pieteikties atzītā eksportētāja atļaujas saņemšanai nolūkā sagatavot un aizstāt minētās deklarācijas. Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 attiecībā uz pieteikumu pieņemšanas un lēmumu apturēšanas nosacījumiem 11. Ja atrašanās vietas identifikācijai izmanto kodu “X” (EORI numurs) vai “Y” un ja ir vairākas atrašanās vietas, kas saistītas ar attiecīgo EORI numuru un atļaujas numuru, tad nepārprotamai atrašanās vietas identifikācijai var izmantot papildu identifikatoru. Vienreizējais galvojums ar skaidras naudas iemaksu vai ar citiem maksāšanas līdzekļiem, ko muitas dienesti atzīst par līdzvērtīgiem skaidras naudas iemaksai, euro vai tās dalībvalsts valūtā, kurā galvojumu pieprasa (Kodeksa 92. punkta a) apakšpunkts) Atbrīvojums no galvojuma, ja nodrošināmā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa nepārsniedz statistiskās vērtības slieksni, kas ir noteikts deklarācijām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. (navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… punktu piemēro no SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanas datuma, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā. pants Pieteikumu saņemšanai izraudzītie muitas dienesti Dalībvalstis dara zināmu Komisijai Kodeksa 22. punkta trešajā daļā minēto kompetento muitas dienestu sarakstu, kuri izraudzīti saņemt pieteikumus. Ja muitas dienests pieņem pieteikumu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 11. punktu, pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas dienests ir saņēmis visu saskaņā ar Kodeksa 22. Ja pieteikuma iesniedzējs muitas dienestu šādam nolūkam noteiktajā termiņā neiesniedz to pieprasīto informāciju, pieteikumu nepieņem un par to paziņo iesniedzējam. Ja pieteikuma iesniedzējam netiek paziņots par to, vai pieteikums ir vai nav pieņemts, pieteikumu uzskata par pieņemtu. Muitas dienesti reizi ceturksnī nosūta Komisijai attiecīgo informāciju par SII lēmumiem. (naziv in država) — SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… — FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. — NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … Divi neobligātie punkti pirms garuma rādītāja nozīmē, ka datu garums nav noteikts, taču tam var būt tik daudz ciparu, cik pieļauj noteiktais garuma rādītājs. Ja muitas dienests konstatē, ka pieteikumā nav norādīta visa prasītā informācija, tas lūdz, lai pieteikuma iesniedzējs pieņemamā termiņā, vēlākais 30 dienu laikā, iesniedz attiecīgo informāciju. punktu, Komisija dara pieejamu visu dalībvalstu muitas dienestiem. pants SIT lēmumu pārraudzība Ja SIT lēmuma turētājs vai cita persona šāda turētāja uzdevumā pilda muitas formalitātes attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas SIT lēmums, to norāda muitas deklarācijā kopā ar SIT lēmuma atsauces numuru. (nume și țara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. — IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … — RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. — SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV Utförsel från …………… punktā minētās elektroniskās sistēmas, dalībvalstis ievieš un uztur atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu dažādo sistēmu efektīvu, uzticamu un drošu darbību. Komisija un dalībvalstis slēdz darbības nolīgumus, ar ko nosaka konkrētas prasības par elektronisko sistēmu pieejamību un darbību, kā arī par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Ja tos aizpilda ar roku, jāraksta ar tinti, drukātiem burtiem. punktā, jo īpaši paredz pienācīgu atbildes laiku informācijas apmaiņai un apstrādei attiecīgajās elektroniskajās sistēmās. Dalībvalstis paziņo šo iestāžu nosaukumu un adresi Komisijai. Informācijas apmaiņai un glabāšanai saistībā ar EORI tiek izmantota elektroniska sistēma, kas šiem nolūkiem izveidota saskaņā ar Kodeksa 16. Sertifikātus noformē vienā no šīm valodām un saskaņā ar eksportētājas valsts vai teritorijas tiesību aktiem.

Niecīgas izskata atšķirības nav šķērslis, lai par identiskām uzskatītu preces, kas visādi citādi atbilst šai definīcijai; “starptautiska Savienības lidosta” ir jebkura Savienības lidosta, kas saskaņā ar muitas dienesta pilnvarojumu ir apstiprināta kā piemērota gaisa pārvadājumu nodrošināšanai ar teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas; “tirdzniecību veicinošas aktivitātes” saistībā ar muitas vērtības noteikšanu ir visas aktivitātes, kas saistītas ar attiecīgo preču reklamēšanu vai tirdzniecības veicināšanu, un visas ar to garantijām saistītās aktivitātes; muitas iestāde, kuras kompetencē ir izvešanas vieta no Savienības muitas teritorijas, ja preces izved no minētās teritorijas tranzīta operācijas laikā pāri robežai ar tādu teritoriju ārpus Savienības muitas teritorijas, kas nav kopīgā tranzīta valsts; “līdzīgas preces” saistībā ar muitas vērtības noteikšanu ir vienā un tajā pašā valstī ražotas preces, kuras, lai gan nav identiskas no visiem aspektiem, ir ar līdzīgām īpašībām un no līdzīgiem materiāliem, kas ļauj tām izpildīt vienas un tās pašas funkcijas un būt komerciāli aizvietojamām; nosakot, vai preces ir līdzīgas, to faktoru skaitā, kurus ņem vērā, ir preču kvalitāte, to reputācija un preču zīmes esība. Izcelsmes sertifikātus iespiež un aizpilda mašīnrakstā kādā no Savienības oficiālajām valodām. Labojumi izdarāmi, nepareizo ierakstu svītrojot un vajadzības gadījumā klāt pierakstot pareizās ziņas. ailes neizmantotos laukumus pārsvītro, lai jauni ieraksti vairs nebūtu iespējami. punktā: muitas dienests, kas ir saņēmis pieteikumu un pieņēmis SIT lēmumu, izmantojot 1. punkta a) apakšpunktā minētās pārraudzības rezultātiem, lai atbalstītu muitas dienestu veikto pārraudzību attiecībā uz pienākumu ievērošanu, kas izriet no SIT. ES uzņēmēja vienoto saskarni, kuru, savstarpēji vienojoties, izstrādājusi Komisija un dalībvalstis, izmanto informācijas apmaiņai par pieteikumiem vai lēmumiem saistībā ar SIT. Apstrādājot pieteikumu SIT lēmumam, muitas dienesti 1. (naam en land) — PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… Lai apmainītos ar informāciju par pieteikumiem un lēmumiem, kas saistīti ar SIT vai turpmākajiem notikumiem, kuri var ietekmēt sākotnējo pieteikumu vai lēmumu, izmanto elektronisku sistēmu, kas minētajām vajadzībām izveidota saskaņā ar Kodeksa 16. (nome e país) — RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés …………… rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o … Informāciju kompetentais muitas dienests dara pieejamu, izmantojot minēto sistēmu, nekavējoties un vēlākais septiņu dienu laikā, sākot no dienas, kad dienests ir ieguvis attiecīgo informāciju. punktā minēto sistēmu, paziņo, vai ir piešķirts SIT lēmuma pagarinātā izmantojuma laikposms, norādot pagarinātā izmantojuma laikposma beigu datumu un to preču daudzumu, uz kurām šis laikposms attiecas. (nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……

Leave a Reply